Για την πλοήγηση


Εξ Αδιαθέτου Διαδοχή


 

 1. Σε περίπτωση μη ύπαρξης Διαθήκης, έχομε την διαδοχή λόγω βαθμού συγγενείας, ή εξ αδιαθέτου διαδοχή. Ως κληρονόμοι εξ αδιαθέτου στη πρώτη τάξη καλούνται οι κατιόντες του κληρονομουμένου (τέκνα). Ο πλησιέστερος απ’ αυτούς αποκλείει τον απώτερο της ίδιας τάξης. Στη θέση του κατιόντα που δεν ζει κατά την επαγωγή της κληρονομιάς, υπεισέρχονται οι κατιόντες που μέσω αυτού συνδέονται με συγγένεια με τον κληρονομούμενο (διαδοχή κατά ρίζας).
  Τα τέκνα κληρονομούν κατ’ ισομοιρία.

 2. Στη δεύτερη τάξη καλούνται μαζί οι γονείς του κληρονομουμένου, οι αδελφοί, καθώς και τα τέκνα και έγγονοι αδελφών που έχουν αποβιώσει πριν από αυτόν. Οι γονείς και οι αδελφοί κληρονομούν κατ’ ισομοιρία και τα τέκνα ή οι έγγονοι αδελφών που έχουν αποβιώσει πριν από τον κληρονομούμενο, κληρονομούν κατά ρίζες. Τα τέκνα αδελφού του κληρονομουμένου που έχει αποβιώσει πριν απ’ αυτόν, αποκλείουν τους εγγονούς της ίδιας ρίζας.

 3. Ετεροθαλείς αδελφοί αν συντρέχουν με γονείς, ή με αμφιθαλείς ή με τέκνα ή εγγονούς αμφιθαλών αδελφών, παίρνουν το μισό της μερίδας που ανήκει στους αμφιθαλείς. Το μισό επίσης παίρνουν και τα τέκνα ή έγγονοι ετεροθαλών αδελφών που έχουν πεθάνει πριν από τον κληρονομούμενο.

 4. Τρίτη τάξη. Στη τρίτη τάξη καλούνται οι παππούδες και οι γιαγιάδες του κληρονομουμένου και από τους κατιόντες τους τα τέκνα και οι έγγονοι.

 5. Αν κατά την επαγωγή ζουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες και των δύο γραμμών κληρονομούν μόνον αυτοί κατ’ ισομοιρία. Αν κατά την επαγωγή δεν ζει ο παππούς ή η γιαγιά από τη πατρική ή τη μητρική γραμμή, στη θέση εκείνου που έχει αποβιώσει υπεισέρχονται τα τέκνα και οι έγγονοι του. Αν δεν υπάρχουν τέκνα και έγγονοι η μερίδα αυτού που έχει αποβιώσει περιέρχεται στον παππού ή τη γιαγιά της ίδιας γραμμής και, αν δεν υπάρχει, στο τέκνο και στους εγγονούς του. Αν κατά την επαγωγή δε ζουν ο παππούς και η γιαγιά είτε από τη πατρική είτε από τη μητρική γραμμή και δεν υπάρχουν τέκνα και έγγονοι αυτών που έχουν πεθάνει, κληρονομούν μόνο ο παππούς ή η γιαγιά ή τα τέκνα και έγγονοι τους, από την άλλη γραμμή.
  Τα τέκνα κληρονομούν κατ’ ισομοιρία και αποκλείουν τους εγγόνους της ίδιας ρίζας. Οι έγγονοι κληρονομούν κατά ρίζας.

 6. Τέταρτη τάξη. Στη τέταρτη τάξη καλούνται οι προπαππούδες και οι προγιαγιάδες του κληρονομουμένου. Οι προπαππούδες και οι προγιαγιάδες που ζουν κατά το χρόνο επαγωγής της κληρονομίας κληρονομούν κατ’ ισομοιρία ανεξάρτητα αν ανήκουν στην ίδια ή σε διαφορετικές γραμμές.

 7. Δικαίωμα από διαφορετικές ρίζες. Όποιος στη περίπτωση της διαδοχής κατά ρίζες ανήκει σε περισσότερες ρίζες παίρνει τη μερίδα που ανήκει σε κάθε ρίζα. Κάθε μερίδα θεωρείται ιδιαίτερη κληρονομική μερίδα.

 8. Διαδοχή τάξεων. Δεν καλείται στη κληρονομία συγγενής, εφόσον υπάρχει άλλος συγγενής προηγούμενης τάξης που καλείται κληρονόμος.

 9. Σύζυγος που επιζεί. Εκείνος από τους συζύγους που επιζεί καλείται ως κληρονόμος εξ αδιαθέτου, με τους συγγενείς της πρώτης τάξης στο τέταρτο και με τους συγγενείς των άλλων τάξεων στο μισό της κληρονομίας. Επιπλέον παίρνει ως εξαίρετο, ανεξάρτητα από την τάξη με την οποία καλείται, τα έπιπλα, σκεύη, ενδύματα και άλλα τέτοια οικιακά αντικείμενα που τα χρησιμοποιούσαν είτε μόνος εκείνος που επιζεί είτε και οι δύο σύζυγοι. Αν όμως υπάρχουν τέκνα του συζύγου που πέθανε, λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και αυτών, εφόσον το επιβάλουν οι ειδικές περιστάσεις για λόγους επιεικείας.

 10. Πέμπτη τάξη. Αν δεν υπάρχουν συγγενείς της πρώτης, της δεύτερης, της τρίτης και της τέταρτης τάξης, ο σύζυγος που επιζεί καλείται ως εξ αιδιαθέτου κληρονόμος σε ολόκληρη τη κληρονομία.

 11. Αποκλεισμός συζύγου. Το κληρονομικό δικαίωμα καθώς και το δικαίωμα στο εξαίρετο του συζύγου που επιζεί αποκλείονται αν ο κληρονομούμενος, έχοντας βάσιμο λόγο διαζυγίου, είχε ασκήσει την αγωγή διαζυγίου κατά του συζύγου του.

 12. Έκτη τάξη. Αν κατά την επαγωγή της κληρονομίας δεν υπάρχει ούτε συγγενής από εκείνους που καλούνται κατά το νόμο, ούτε σύζυγος του κληρονομουμένου, ως εξ αδιαθέτου κληρονόμος καλείται το Δημόσιο.