Για την πλοήγηση


Οικογενειακό Δίκαιο


ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

Διατήρηση των σχέσεων με τη φυσική οικογένεια ή τον επίτροπο

Όταν τρίτοι έχουν τη πραγματική φροντίδα του προσώπου του ανηλίκου γιατί τους την ανέθεσαν είτε οι φυσικοί γονείς ή ο επίτροπος είτε το Δικαστήριο (ανάδοχοι γονείς ή ανάδοχη οικογένεια), οι έννομες σχέσεις μεταξύ του ανηλίκου και της φυσικής του οικογένειας ή του επιτρόπου και κυρίως οι αρμοδιότητες από τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία, παραμένουν αμετάβλητές, εφόσον δεν ορίζεται στο νόμο διαφορετικά

Υποχρεώσεις των ανάδοχων γονιών

Οι ανάδοχοι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν τις προσωπικές σχέσεις και την επικοινωνία των φυσικών γονέων ή του επιτρόπου με τον ανήλικο, εφόσον δεν παραβλάπτονται ουσιώδη συμφέροντα  του. Σε περίπτωση διαφωνίας αποφασίζει το Δικαστήριο.

Οι ανάδοχοι γονείς οφείλουν επίσης να παρέχουν ανελλιπώς στους φυσικούς γονείς ή στον επίτροπο καθώς και στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία, πληροφορίες σχετικά με το πρόσωπο και τις συνθήκες διαβίωσης και ανάπτυξης του ανηλίκου.

Οι ανάδοχοι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να ενεργούν εναντίον της βούλησης των φυσικών γονέων ή του επιτρόπου, αν αυτή εκφράστηκε ρητά.

Αρμοδιότητες και Δικαιώματα

Αν δεν παρέχονται σε αυτούς περισσότερες αρμοδιότητες από το νόμο ή με δικαστική απόφαση οι ανάδοχοι γονείς ασκούν, στο όνομα και για λογαριασμό  των φυσικών γονέων ή του επιτρόπου όσες αρμοδιότητες  τους είναι απαραίτητες για να μεριμνούν  για τις τρέχουσες και τις επείγουσες υποθέσεις του ανηλίκου. Έχουν επιπλέον σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να αξιώνουν από τους φυσικούς γονείς ή τον επίτροπο πριν αυτοί λάβουν οποιαδήποτε απόφαση σχετική με τον ανήλικο  να τους παρέχουν τη δυνατότητα να διατυπώνουν τη γνώμη τους.

Αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τους φυσικούς γονείς ή τον επίτροπο

Όταν η ένταξη του ανηλίκου στην ανάδοχη οικογένεια γίνεται διαρκέστερη, ενώ παράλληλα εξασθενούν οι δεσμοί του με τους φυσικούς γονείς του, οι ανάδοχοι γονείς έχουν το δικαίωμα να ζητούν από το Δικαστήριο να αφαιρεί από τους φυσικούς γονείς εν μέρει ή εν όλω την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου ή και την διοίκηση της περιουσίας του. Στη τελευταία περίπτωση οι ανάδοχοι γονείς καθίστανται επίτροποι. 

Αν ο ανήλικος τελεί υπό επιτροπείαν, οι ανάδοχοι γονείς μπορούν να ζητήσουν από το Δικαστήριο, είτε να διοριστούν συνεπίτροποι είτε να ανατεθεί σ’ αυούς ολόκληρη η επιτροπεία.

Άρση της Αναδοχής

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου οι ανάδοχοι γονείς έχουν καταστεί επίτροποι του ανηλίκου, οι φυσικοί γονείς ή ο επίτροπος που ανέθεσαν τη φροντίδα του προσώπου του ανηλίκου στους ανάδοχους γονείς  με σύμβαση, έχουν δικαίωμα να ανακαλούν την ανάθεση οποτεδήποτε. Με την ίδια εξαίρεση μπορεί και το Δικαστήριο, αν η ανάθεση έγινε με απόφαση του, να θέτει τέρμα σε αυτήν, όταν το ζητούν οι φυσικοί γονείς ή ο επίτροπος, εφόσον διαπιστώνει ότι εξέλιπαν οι λόγοι για τους οποίους είχε αποφασισθεί το μέτρο.

Το Δικαστήριο μπορεί επίσης να άρει την ανάθεση και να εμπιστεύεται τη φροντίδα του ανηλίκου σε άλλους, με αίτηση των φυσικών γονέων ή του επιτρόπου, άλλων συγγενών του Εισαγγελέα ή του Αντιεισαγγελέα, όταν διαπιστώνει ότι η ανάδοχη οικογένεια δεν είναι κατάλληλη να ανταποκριθεί στα καθήκοντα της.

Τι συνεκτιμά το δικαστήριο

Σε κάθε περίπτωση η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει να είναι σύμφωνη με το συφέρον του ανηλίκου. Το δικαστήριο οφείλει, ανάλογα με την ωριμότητα του ανηλίκου, να ακούει, πριν αποφασίσει και τη δική του γνώμη.

Επίσης οφείλει να ακούει τους ανάδοχους και τους φυσικούς γονείς ή τον επίτροπο και να συνεκτιμά την έκθεση της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας.

Εποπτεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας

Σε κάθε περίπτωση αναδοχής ανηλίκου η αρμόδια κοινωνική υπηρεσία παρακολουθεί με ειδικευμένα όργανα της την εξασφάλιση των απαραίτητων υλικών και ηθικών προϋποθέσεων για την κανονική διαβίωση και ανάπτυξη του ανηλίκου, επεμβαίνει με κατάλληλες συμβουλές ή άλλες πρόσφορες μεθόδους κάθε φορά που το επιβάλει το συμφέρον του και αναφέρεται σχετικά στο δικαστήριο.

Όταν η αναδοχή του ανηλίκου γίνεται με σύμβαση, έχουν τόσο οι φυσικοί γονείς ή ο επίτροπος όσο και οι ανάδοχοι γονείς την υποχρέωση να αναγγείλουν χωρίς καθυστέρηση τη σύμβαση στη κοινωνική υπηρεσία.